36 provincieraadsleden i.p.v. 72
Met de beperking van de bevoegdheden van de provincies wordt met de komende provincieraadsverkiezingen ook het aantal politieke vertegenwoordigers afgeslankt in de provincie Antwerpen nl. van 72 naar 36 provincieraadsleden. De tendens tot vermindering van het aantal provincieraadsleden werd al in 1993 ingezet toen het aantal mandaten verminderde van 90 naar 84, en in 2012 nogmaals naar 72. In 2018 wordt dit gehalveerd naar 36 raadsleden (voor provincie met meer dan 1 miljoen inwoners). Dit is historisch het laagst aantal provincieraadsleden sinds 1836. Toen startte de provincie Antwerpen met 46 raadsleden.

Eén provincieraadslid zal in de provincie Antwerpen voor de legislatuur 2018-2024 ongeveer 51.000 inwoners vertegenwoordigen.

De nieuwe raadsleden leggen op 3 december 2018 de eed af.
Het mandaat van provincieraadslid is niet cumuleerbaar met een mandaat in de kamer, senaat, Vlaams of Europees parlement. Na de verkiezingen van 2012 hebben 13 verkozenen afstand gedaan van hun mandaat in de Antwerpse provincieraad omwille van onverenigbaarheid met een ander politiek mandaat. Dat is 1 op de 6. Het is een nadeel voor provincies dat zij zo niet vertegenwoordigd zijn in hogere overheden, dit in tegenstelling tot gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters.

4 gedeputeerden i.p.v. 6
Naar analogie met een schepencollege beschikt de provincie over een uitvoerend orgaan: de deputatie. Voor het eerst sinds hun oprichting in 1836 zullen de provincies niet 6 maar slechts 4 gedeputeerden tellen. In de deputatie moeten beide geslachten zetelen.

3 kiesdistricten i.p.v. 8
Om een goede spreiding te hebben van verkozen provincieraadsleden over het grondgebied, wordt er gewerkt met kiesdistricten. Per kiesdistrict moeten partijen een aparte lijst opstellen. Alle kandidaten op die lijst moeten woonachtig zijn in het kiesdistrict. Tot 2012 werd de provincie Antwerpen onderverdeeld in 8 kiesdistricten. Bij de afslanking van de provincies werd ook vastgelegd dat er maar 3 kiesdistricten meer zullen zijn nl. kiesdistrict Antwerpen, Mechelen of Turnhout. Zij volgen de grenzen van de arrondissementen. Dat betekent dat er in totaal minder kandidaat-provincieraadsleden zijn, maar ook dat zij voor het eerst ver buiten hun oude kiesdistrict of eigen gemeente campagne kunnen voeren en verkozen worden.

Kiesdistrict
Aantal gemeenten
Aantal inwoners
Aantal zetels
Antwerpen
30
1 043 730
20
Mechelen
12
342 685
7
Turnhout
27
458 509
9
Totaal
69
1 844 924
36

1, 2 of 3 keer stemmen
Op 14 oktober 2018 vinden er naast de provincieraadsverkiezingen ook gemeenteraadsverkiezingen plaats. De inwoners van de stad Antwerpen kiezen daarenboven ook nog voor hun politieke vertegenwoordiging in de districtsraden.
Volgorde bij digitaal stemmen
1. de verkiezing van de gemeenteraad;
2. in de stad Antwerpen: de verkiezing van de stadsdistrictsraad
3. de verkiezing van de provincieraad
Je kan voor partij A kiezen in de gemeenteraadsverkiezing, en voor partij B in de provincieraadsverkiezing en zelfs voor partij C in de districtsraadsverkiezing. Niet-Belgen kunnen wel stemmen voor de gemeente- en districtsraden maar niet voor de provincieraad.
Kandidaatslijsten

De 2 eerste kandidaten zijn niet van hetzelfde geslacht. Het totaal aantal mannen en vrouwen is gelijk of verschilt met 1.
In tegenstelling tot de verkiezingen voor het Europese en het federale Parlement en voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen bestaat er voor de provincieraadsverkiezingen geen systeem van apart verkozen kandidaat-opvolgers. De opvolgers worden verkozen uit de eerste niet-verkozen kandidaten. Kandidaten kunnen de voordrachtsakte enkel indienen op zaterdag 15 september.

Huidige zetelverdeling
De verdeling van de Antwerpse provincieraad en deputatie ziet er op dit moment als volgt uit :

Lijst
%
Zetels
N-VA
35,9
27
CD&V
16,8
13
sp.a
12,8
10
Vlaams Belang
10,9
7
Open vld
10,1
7
Groen
9,3
6
PVDA+
3,4
2
TOTAAL

72

De deputatie bestaat uit: 2 N-VA, 2 CD&V en 2 sp.a.

Foto: Provincie Antwerpen